Πρόσκληση για υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού