Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ.) προτίθεται να απασχολήσει 

έναν συνεργάτη "Οικονομολόγο για την Οικονομική Διαχείριση και την Διοικητική Υποστήριξη".